Fotogaleria

Partnerstvo pre Horné Záhorie

 Banner

Hasiči

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ORESKOM

 

DPO SRHasičské hnutie v obciach na Záhorí priamo nadväzovalo na založenie organizácie pod názvom Zemská hasičská jednota na Slovensku, ktorá vznikla v Trenčíne v roku 1922 s prvým zemským veliteľom Vojtechom Nemákom a následne na vznik Okresnej hasičskej jednoty č. 30 v Holíči, ktorej zakladateľom bol František Beránek, úradník podniku „Naftove doly“.

 

 

Založenia hasičského spolku v Oreskom sa ujal radošovský notár Bartek spolu s Augustínom Blahom a Felixom Balážom, ku ktorým sa pridali i ďalší radoví občania ako napr. Tomáš Baláž, Ferdinand Baláž, Matej Štepanovský, Anton Štepanovský, Anton Starych, Izidor Baláž, Vendelín Šrámek, ako aj Izidor Mikúš s Imrichom Mikúšom, Silvester Kudláč, Štefan Končitík, Jozef Štepanovský a Karol Štefka. V obecnej kronike sa uvádza, že 8. augusta 1929 sa v obci konalo prvé ustanovujúce zhromaždenie a voľba výboru. Prvým veliteľom bol hlavný organizátor založenia hasičského zboru Augustín Blaha s námestníkom Felixom Balážom. Tajomníkom sa stal Tomáš Baláž, pokladníkom Anton Starych, trubačom Izidor Baláž, revízormi Matej Štepanovský a Ferdinand Baláž. Po tejto najstaršej generácii prišli ďalší aktívni dobrovoľníci: Alojz Mikúš, Felix Štepanovský, Vladimír Štefka st., Vendelín Prokeš, Ján Kadlečík, Severín Mikúš, Severín Královič, Vladimír Štefka ml., Karol Štefka.

V roku 1930 získal miestny hasičský zbor novú ručnú striekačku, dovtedy slúžila stará dvojkolesová striekačka. Slávnostne ju posvätili na súťaži spojenej s cvičením okolitých hasičských zborov. Bola to prvá verejná akcia hasičov v Oreskom. Na zakúpenie striekačky Úverové družstvo v Radošovciach poskytlo pôžičku v hodnote 7000 Kč. O dva roky neskôr si postavili drevenú provizórnu požiarnu zbrojnicu pri kostole. Popri vlastných financiách získali 1000 Kč vo forme pôžičky od miestneho obyvateľa Izidora Mikúša. Inventár hasičského zboru v roku 1933 pozostával z 1 striekačky, 5 hákov, 15 sekeriek, 15 prílb, 160 metrov hadíc, 8 savíc a 15 výstrojí. Organizácia mala 18 členov. Rozpočet na rok 1934 predstavoval sumu 2935 Kč, z toho 750 Kč bolo určených na splácanie dlhu.

V roku 1936 funkciu veliteľa zboru prevzal Severín Královič a vykonával ju až do roku 1952. V roku 1944 bol predsedom Severín Palkovič, o rok neskôr predsedal hasičskému zboru Severín Kráľovič, zapisovateľom bol Karol Štefka, overovateľmi Felix Baláž a Severín Mikúš. V tom istom roku bolo postavené i hasičské skladisko a strážnica. V roku 1954 sa stal predsedom spolku Ján Kadlečík, podpredsedom Severín Královič, tajomníkom Alojz Mikuš a pokladníkom Karol Štefka. Od založenia zboru našťastie požiare, či iné živelné pohromy väčšieho rozsahu obec skôr obchádzali, menšie požiare vypukli pri prechode vojsk počas II. svetovej vojny.

Výnosom Povereníctva vnútra v roku 1946 sa zmenili stanovy spolku, v roku 1950 bol Dobrovoľný hasičský zbor premenovaný na Miestnu jednotu požiarnej ochrany a 12. 2. 1952 boli vyhlásený za dobrovoľnú organizáciu. Predsedom sa stal Ján Kadlečík a veliteľom Severín Královič. V roku 1952 funkciu veliteľa prevzal Anton Mikúš a vykonával ju až do roku 1965, kedy ho nahradil Vladimír Baláž.

Stará drevená zbrojnica slúžila až do roku 1967. V tomto roku začali používať novú motorovú striekačku značky PS-8. Na prechodné obdobie ako zbrojnica poslúžil senník bývalej starej školy, patriacej urbárskej spoločnosti, ktorý však na uskladnenie požiarnej techniky nevyhovoval. Nová požiarna zbrojnica sa začala stavať v roku 1968 a o jej vybudovanie sa najviac zaslúžil vtedajší starosta obce Vladimír Končitík, ktorý získal potrebné finančné prostriedky. Svoj voľný čas v prospech vybudovania zbrojnice obetoval aj Ignác Královič. V roku 1972 bola konečne hasičom odovzdaná do užívania nová požiarna zbrojnica. Súčasne sa slávilo aj 40. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v Oreskom.

Zbrojnica bola síce nová, ale akosi stále nebolo nových mladých členov, ktorí by nadviazali na aktívnu činnosť predchádzajúcich generácií. Opätovné oživenie činnosti v zbore nastalo okolo roku 1979, kedy výbor tvorili už skúsení hasiči: Anton Kliment – veliteľ zboru, Rudolf Štefka – predseda, Štefan Baláž – tajomník a Ján Volek – pokladník. Utvorili sa nové hasičské družstvá z radov mladých členov a k entuziazmu členov prispela aj kúpa novej výkonnostnejšej motorovej striekačky PS-12. Po náročnom výcviku sa onedlho družstvo zúčastnilo obvodnej súťaže požiarnych družstiev v Skalici v obsadení: Anton Kliment, Felix Mikúš, Jozef Volek, Jozef Štepanovský, Štefan Baláž ml., Jozef Šrámek, Ladislav Štefka. Aktivita zboru bola viditeľná, a tak prichádzali stále noví členovia. Do rôznych prác pri hasičských akciách, do športových podujatí a preventívnych prehliadok v obci sa zapájali napríklad Severín Mikúš, ktorý od roku 1991 vykonáva funkciu predsedu, Alojz Štefka, tiež od roku 1991 vo funkcii pokladníka, František Mikúš – strojník, Alojz Baláž, Jozef Kudláč, Dalibor Šišolák.

V roku 1983 bolo založené aj družstvo útvaru svojpomocnej civilnej ochrany s týmito členmi: Vladimír Baláž, Ján Volek, František Mikúš, Alojz Cintula, Ján Šedivý, Anton Mikúš, Alojz Mikúš, Felix Mikúš. Okrem práce v obci sa každoročne tieto družstvá zúčastňovali rôznych súťaží v okresoch Senica i Hodonín. Neskôr posilnili hasičskú základňu Milan Trimel, Vendelín Boťánek, Stanislav Štepanovský, Vladimír Štepanovský a ďalší.

Úplnou novinkou v nedávnej histórii hasičov v Oreskom je utvorenie samostatného ženského hasičského družstva s názvom Žesako, ktorého členkami sú mladé dievčatá: Katarína Štefková (veliteľka družstva), Monika Balážová, Žaneta Klimentová, Magda Boťánková, Mária Bezúchová, Silvia Štepanovská, Martina Cintulová, Katarína Mikúšová, Lenka Štefková, Zuzana Boťánková.

To, že i v súčasnosti tvoria hasiči v Oreskom dobrý kolektív, potvrdili napríklad aj nedávnymi oslavami založenia zboru, ktoré sa konali v máji roku 2001. V rámci osláv si uctili pamiatku bývalých členov na miestnom cintoríne a svätou omšou si pripomenuli svojho patróna sv. Floriána. Po slávnostnom obede predviedli verejnosti taktické cvičenie, nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov členom zboru a ešte ukážka zásahu pri autonehode. Vyvrcholením osláv bola súťaž, ktorej sa zúčastnili hasičské družstvá radošovského okrsku a verejná tanečná zábav V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor v Oreskom 48 členov.

 

Rekonštrukcia KD a OU

plagat Oreske-1 1

Samospráva online

 Banner

ANKETA

Chcete vybudovať dalšiu bytovku v obci ?
 

Privátna zóna